CRIMSON HEAD ELDER

Survival Horror Community & Podcast

RACCOON PRESS

RE3 New Trailer & Screens

Posted on March 27, 2020 at 7:15 AMCapcom today released new stunning screenshots & a new intense video, of course starring Jill Valentine! Check out the new screens in our media section here  (view in Desktop mode) and enjoy the action-packed trailer below:


What do you think of these latest updates & this new Resident Evil 3 remake? Post your views & reviews, and join the debate in our survival horror community forum!

Categories: Survival Horror News

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply MironLashnichenko
12:52 PM on April 11, 2020 
ТÑ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? "пÑ?иконÑ?иÑ?Ñ?" веб-Ñ?айÑ? конкÑ?Ñ?енÑ?а или моÑ?енника? Ð?Ñ? поможем.
Ð?Ñ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?пеÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?нологии, Ñ?олÑ?ко пÑ?овеÑ?еннÑ?е вÑ?еменем:
- УниÑ?Ñ?ожаем веб-Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? по лÑ?бÑ?м клÑ?Ñ?ам.
- ТÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и Ñ?памнÑ?Ñ? беклинков.
- Ð?езоÑ?Ñ?ановоÑ?нÑ?й Ñ?пам главного e-mail компании пиÑ?Ñ?мами Ñ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?ми на Ñ?омниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?
- Ð?онижение позиÑ?ий веб-Ñ?айÑ?а в поиÑ?ковикаÑ? по Ñ?амÑ?м коммеÑ?Ñ?еÑ?ким клÑ?Ñ?евÑ?м Ñ?Ñ?азам.
- Ð?Ñ?именÑ?ем Ñ?екÑ?еÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?нологии. ЭÑ?о извеÑ?Ñ?но Ñ?олÑ?ко наÑ?им Ñ?кÑ?пеÑ?Ñ?ам.
- СÑ?о пÑ?оÑ?енÑ?ов гаÑ?анÑ?иÑ?Ñ?ем возвÑ?аÑ? денег пÑ?и Ñ?Ñ?ловии неÑ?даÑ?и.
- Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
- Ð?олнаÑ? конÑ?иденÑ?иалÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?. Ð?Ñ?о наÑ?Ñ? деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? никÑ?о не Ñ?знаеÑ?.

Цена 4000 Ñ?Ñ?блей
Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?плаÑ?а: Ð?иви, ЯндекÑ?.Ð?енÑ?ги, Bitcoin, Visa, MasterCard...
Телега: @exrumer
Whatssap: +7(906)53121-55
Viber: +79775255462
Skype: XRumer.pro
email: support@xrumer.eu